Uchwała Rady Osiedla w sprawie komunikacji na os. Umultowo i Morasko-Radojewo

Stanowisko Rady Osiedla dotyczącego uchwały Rady Osiedla Umultowo w sprawie podjęcia działań w sprawie utworzenia autonomicznego systemu komunikacyjnego na obszarze osiedli Umultowo i Morasko-Radojewo.

Rada Osiedla wyraża poparcie dla uchwały Rady Osiedla Umultowo w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań w sprawie utworzenia autonomicznego systemu komunikacyjnego na obszarze osiedli Umultowo i Morasko-Radojewo.

UZASADNIENIE

Rada Osiedla Piątkowo stoi na stanowisku, iż konieczna jest rozbudowa układu komunikacyjnego północnych Osiedli Poznania, w szczególności poprzez utworzenie niezależnego systemu komunikacyjnego na obszarach Osiedli Umultowo i Morasko-Radojewo. Obecne rozwiązania transportowe na północ od linii kolejowej nr 395 nie zapewniają wystarczających możliwości transportowych, co skutkuje przeniesieniem ruchu ulicznego na teren Piątkowa i ogólnym pogorszeniem warunków transportu w mieście.  Nowy układ transportowy po północnej stronie linii kolejowej nr 395 powinien w szczególności zapewniać zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej, poprzez budowę tzw. północnego dworca autobusowego wraz z parkingiem P&R oraz niezbędnym układem drogowym łączącym nowy dworzec z ul. Krygowskiego na wschodzie oraz ul. Morasko na zachodzie. Dworzec północny oraz obecnie istniejący dworzec autobusowo-tramwajowy na os. Sobieskiego powinny być połączony bezkolizyjnym przejściem pieszo-rowerowym w celu zapewnienia bezpiecznej przesiadki. Budowa nowego dworca skróci trasy linii autobusowych numer 198, 348 (o ok. 5 minut) oraz 188, 901, 902, 903, 904 (o ok. 7 minut), co skutkować będzie oszczędnościami finansowymi oraz wzrostem atrakcyjności komunikacji zbiorowej.

Rada Osiedla Piątkowo stoi na stanowisku, że realizacja opisanej inwestycji jest bezwzględnie konieczna dla zapewnienia stabilności układu transportowego w kontekście postępującej urbanizacji północnych Osiedli oraz wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Poznańskiego, czego skutkiem jest wzrost potrzeb transportowych.

Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 14 ust. 2 Statutu Miasta Poznania stanowiącego, że Rada może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej, w związku z § 46 Statutu Osiedla Piątkowo stanowiącym, że w sprawach nieuregulowanych Statutem Osiedla mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *