Uchwały Rady Osiedla Piątkowo dot. skrzyżowania Kurpińskiego – Wojciechowskiego

UCHWAŁA NR VIII/44/V/2019 RADY OSIEDLA PIĄTKOWO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie   wniosku do Zarządu Dróg  Miejskich dot. przebudowy skrzyżowania ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego.

Wnioskuje się o realizację wariantu nr 4 zawartego w koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego, polegającego na budowie ronda turbinowego.

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Przestrzennej Rady Osiedla Piątkowo w dniu 2 października 2019 roku jednym z omawianych tematów była kwestia przebudowy skrzyżowania ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego.

Po przeanalizowaniu koncepcji przebudowy, którą otrzymano z Zarządu Dróg Miejskich wraz z pismem nr RO.400.730.2019 z dnia 10 września 2019 r. ustalono, że najlepszym rozwiązaniem, po zapewnieniu środków finansowych na realizację tego zadania, będzie budowa ronda turbinowego.

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Piątkowo stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

UCHWAŁA NR VIII/45/V/2019 RADY OSIEDLA PIĄTKOWO z dnia 30 października 2019   w sprawie wniosku do Zarządu Dróg  Miejskich o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego.

Wnioskuje się o podjęcie doraźnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego.

UZASADNIENIE

W związku z brakiem środków finansowych na realizację inwestycji przebudowy skrzyżowania ulic Kurpińskiego – Wojciechowskiego w najbliższym czasie wnioskuje się o podjęcie doraźnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Te działania to:

  1. Aktywne znaki D-6 umieszczone na skrzyżowaniu, które powinny ostrzegać kierowców skręcających w lewo przed pieszymi, którzy przechodzą w tym czasie przez przejścia dla pieszych na zielonym świetle;
  2. Odnowa znaków poziomych oraz linii oddzielających pasy jezdni na skrzyżowaniu;
  3. Ustawienie bardziej widocznej sygnalizacji świetlnej dla jednostki straży pożarnej (obecna jest często ignorowana przez kierowców) i zsynchronizowanie jej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu.

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Piątkowo stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *